PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT W OLSZTYNIE

           I. Cel procedury

Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie.

           II. Zakres procedury 

        Procedura reguluje zasady naboru pracowników w Schronisku na podstawie umowy o pracę. Procedura określa czynności od przygotowania naboru do wyłonienia kandydata bez czynności nawiązania stosunku pracy.


         III.  Definicje i akty prawne

 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. nr 21, poz. 124 ze zm.),

 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 r. nr 16, poz.95 ze zm.),

 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141 ze zm.),

 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – (Dz. U.  1996 Nr 62 poz. 286 ze zm.)

   

  IV. Przebieg procedury

 1. Zaistnienie potrzeby zatrudnienia

W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolny etat w schronisku (na skutek utworzenia nowego stanowiska, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, przejścia pracownika na emeryturę czy rentę) prowadzi się nabór zgodnie z niniejszą procedurą.

     2. Przygotowanie rekrutacji.

 

1). Przygotowanie szczegółowego opisu stanowiska oraz zestawu wymagań dla kandydata na to stanowisko.

 

2). Opis stanowiska zawiera: nazwę stanowiska, miejsce w strukturze organizacyjnej, cel istnienia stanowiska, główne zadania pracownika na tym stanowisku, uprawnienia i kwalifikacje potrzebne do zajmowania stanowiska.

 

3). Wymagania wobec kandydata obejmują: poziom i kierunek wykształcenia, zakres wiedzy ogólnej i specjalistycznej, doświadczenie zawodowe i staż pracy, wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe, umiejętności potrzebne na danym stanowisku, niezbędne do pracy np. znajomość języków obcych, obsługa komputera; wymagane przeszkolenie przed i po zatrudnieniu, cechy charakteru oraz inne wymagania kwalifikacyjne wynikające z przepisów szczególnych.

 

4). Na podstawie opisu stanowiska i zestawu wymagań, przygotowuje się kryteria doboru kandydata.

 

 

    3. Podanie do publicznej wiadomości informacji o konkursie. 

 

1). Ogłoszenie o konkursie na dane stanowisko zostaje podane do publicznej wiadomości.

 

2). Miejscem publikacji jest tablica ogłoszeń Schroniska oraz strona internetowa Schroniska, Miejski Urząd Pracy. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest także zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej.

 

3). Ogłoszenia powinno zawierać:

 

 • Dane identyfikacyjne pracodawcy
 • Określenie stanowiska pracy, zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
 • Wymagania formalne wobec kandydata,
 • Wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta,
 • Termin i miejsce składania ofert

 

4). Czas na składanie ofert nie powinien być krótszy niż 7 dni od ostatniego dnia publikacji zgłoszenia.

 

    4. Powołanie komisji konkursowej

 

 Dyrektor w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową na potrzeby rekrutacji w składzie : przewodniczący i dwóch członków.

 

    5. Postępowanie konkursowe i wybór kandydata. 

 

1). Po upływie terminu składania ofert, komisja konkursowa niezwłocznie dokonuje oceny formalnej ofert, odrzucając oferty niespełniające ustalonych wymagań. Kandydaci, których oferty spełniają ustalone wymagania, są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego. 

 

2). W uzasadnionych przypadkach wybór może być poprzedzony testem lub rozmową kwalifikacyjną. Po zakończeniu postępowania konkursowego, spośród osób spełniających warunki wymagane w ogłoszeniu, zespół wybiera nie więcej niż 2 kandydatów. Dyrektor przeprowadza ostateczną rozmowę ze wskazanymi kandydatami i decyduje o zatrudnieniu spośród osób rekomendowanych mu przez komisję i ustala warunki zatrudnienia. 

 

3). W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu z uwagi na brak ofert spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, postępowanie konkursowe przeprowadza się ponownie. 

 

4). Z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy sporządza się protokół. 

 

5). Protokół zawiera w szczególności:

 • określenie stanowiska na który był przeprowadzony nabór, ilość zgłoszeń (CV)

 • informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

 • uzasadnienie dokonanego naboru

  6. Podanie do publicznej wiadomości w wyniku postępowania konkursowego

1) Schronisko zawiadamia o wynikach postępowania konkursowego poprzez przygotowanie informacji, kto został wybrany oraz upowszechnia informację na tablicach ogłoszeń.

2)  Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 21 maj 2019 07:23 Anna Barańska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 maj 2019 07:27 Anna Barańska