Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Przykładowej Instytucji oraz o wynikach naboru.

 

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT W OLSZTYNIE

           I. Cel procedury

Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie.

           II. Zakres procedury 

        Procedura reguluje zasady naboru pracowników w Schronisku na podstawie umowy o pracę. Procedura określa czynności od przygotowania naboru do wyłonienia kandydata bez czynności nawiązania stosunku pracy.


         III.  Definicje i akty prawne

 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. nr 21, poz. 124 ze zm.),

 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 r. nr 16, poz.95 ze zm.),

 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141 ze zm.),

 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – (Dz. U.  1996 Nr 62 poz. 286 ze zm.)

   

  IV. Przebieg procedury

 1. Zaistnienie potrzeby zatrudnienia

W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolny etat w schronisku (na skutek utworzenia nowego stanowiska, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, przejścia pracownika na emeryturę czy rentę) prowadzi się nabór zgodnie z niniejszą procedurą.

     2. Przygotowanie rekrutacji.

 

1). Przygotowanie szczegółowego opisu stanowiska oraz zestawu wymagań dla kandydata na to stanowisko.

 

2). Opis stanowiska zawiera: nazwę stanowiska, miejsce w strukturze organizacyjnej, cel istnienia stanowiska, główne zadania pracownika na tym stanowisku, uprawnienia i kwalifikacje potrzebne do zajmowania stanowiska.

 

3). Wymagania wobec kandydata obejmują: poziom i kierunek wykształcenia, zakres wiedzy ogólnej i specjalistycznej, doświadczenie zawodowe i staż pracy, wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe, umiejętności potrzebne na danym stanowisku, niezbędne do pracy np. znajomość języków obcych, obsługa komputera; wymagane przeszkolenie przed i po zatrudnieniu, cechy charakteru oraz inne wymagania kwalifikacyjne wynikające z przepisów szczególnych.

 

4). Na podstawie opisu stanowiska i zestawu wymagań, przygotowuje się kryteria doboru kandydata.

 

 

    3. Podanie do publicznej wiadomości informacji o konkursie. 

 

1). Ogłoszenie o konkursie na dane stanowisko zostaje podane do publicznej wiadomości.

 

2). Miejscem publikacji jest tablica ogłoszeń Schroniska oraz strona internetowa Schroniska, Miejski Urząd Pracy. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest także zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej.

 

3). Ogłoszenia powinno zawierać:

 

 • Dane identyfikacyjne pracodawcy
 • Określenie stanowiska pracy, zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
 • Wymagania formalne wobec kandydata,
 • Wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta,
 • Termin i miejsce składania ofert

 

4). Czas na składanie ofert nie powinien być krótszy niż 7 dni od ostatniego dnia publikacji zgłoszenia.

 

    4. Powołanie komisji konkursowej

 

 Dyrektor w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową na potrzeby rekrutacji w składzie : przewodniczący i dwóch członków.

 

    5. Postępowanie konkursowe i wybór kandydata. 

 

1). Po upływie terminu składania ofert, komisja konkursowa niezwłocznie dokonuje oceny formalnej ofert, odrzucając oferty niespełniające ustalonych wymagań. Kandydaci, których oferty spełniają ustalone wymagania, są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego. 

 

2). W uzasadnionych przypadkach wybór może być poprzedzony testem lub rozmową kwalifikacyjną. Po zakończeniu postępowania konkursowego, spośród osób spełniających warunki wymagane w ogłoszeniu, zespół wybiera nie więcej niż 2 kandydatów. Dyrektor przeprowadza ostateczną rozmowę ze wskazanymi kandydatami i decyduje o zatrudnieniu spośród osób rekomendowanych mu przez komisję i ustala warunki zatrudnienia. 

 

3). W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu z uwagi na brak ofert spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, postępowanie konkursowe przeprowadza się ponownie. 

 

4). Z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy sporządza się protokół. 

 

5). Protokół zawiera w szczególności:

 • określenie stanowiska na który był przeprowadzony nabór, ilość zgłoszeń (CV)

 • informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

 • uzasadnienie dokonanego naboru

  6. Podanie do publicznej wiadomości w wyniku postępowania konkursowego

1) Schronisko zawiadamia o wynikach postępowania konkursowego poprzez przygotowanie informacji, kto został wybrany oraz upowszechnia informację na tablicach ogłoszeń.

2)  Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy – opiekun zwierząt.

I Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy należą:

 

 1. Opieka nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku,

 2.  Przygotowanie karmy, karmienie i pojenie zwierząt,

 3. Prowadzenie samochodu służbowego, wyjazdy interwencyjne i wyłapywanie zwierząt bezdomnych,

 4. Udzielanie pomocy lekarzowi weterynarii przy zabiegach profilaktycznych i  leczniczych. Dbałość o czystość i porządek na terenie Schroniska.

II Wymagania formalne wobec kandydata:

 

 1. wykształcenie minimum podstawowe;

 2. doświadczenie w pracy ze zwierzętami (np. świadczenie usług wolontarystycznych w  gabinecie weterynaryjnym);

III Wykaz dokumentów jakie powinna zawierać oferta

 

 1. CV,

 2. Ewentualne zaświadczenie o wolontariacie.

IV  Terminy składania ofert na piśmie w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie:

 

 1. od 22.05.2019r do 06.06.2019 do godziny 12 00;

 2. 11.06 i 12.06.2019r rozmowy kwalifikacyjne w godzinach 12.00-14.00 ;

V Sposób i miejsce składania ofert:

 

 1. osobiście w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie ul. Turystyczna 2 od  poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00

 2. drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI Wynik  oraz przebieg postępowania konkursowego zostanie podany do publicznej wiadomości.

VII Informacja dodatkowa:

      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Schronisko dla Zwierząt w  Olsztynie. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na  podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy  od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;

 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;

 5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

 6.  podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w  oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.